ตรวจสอบสุขภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Health) ของคุณโดยใช้เครื่องมือ IP HEALTH CHECK ลิขสิทธิ์เฉพาะโดย ATPSERVE ช่วยให้คุณทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรของคุณ เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนกลยุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

IP Health Check คืออะไร

ทรัพย์สินทางปัญญา คือเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการนำมาใช้ปกป้องความคิด และสร้างความได้เตรียมในการแข่งขัน

ATPSERVE ได้พัฒนาระบบการให้คะแนนความเข้มแข็งด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคุณโดยการเลื่อน Scroll และตอบคำถามเล็กน้อย โดยจะประเมินออกมาเป็นความเสี่ยง 3 ระดับ คือ

  1. ความเสี่ยงสูง – หมายถึง ระบบได้ประเมินแล้วว่า คุณมีการปกป้องหรือบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างขาดไป ทำให้มีความเสี่ยงที่จะโดนละเมิดหรือขโมยทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
  2. ความเสี่ยงปานกลาง – คือคุณมีการปกป้อง หรือการร่างคำขอที่ครอบคลุมระดับหนึ่ง เพียงพอต่อการคุ้มครอง แต่ต้องไม่ประมาทในการติดตาม และคอยตรวจสอบการละเมิดอยู่เสมอ
  3. ความเสี่ยงต่ำ – คือคุณมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการร่างคำขอ ทั้งการควบคุมโดยมีเอกสารทางกฏหมาย ซึ่งคุณควรจะเริ่มคิดต่อไปว่า จะทำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีนั้น ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไร

ทั้งนี้ผลลัพธ์เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่ควร นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ