บริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด รู้สึกขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และกลับมาใช้บริการเราอย่างต่อเนื่อง ทีมงาน ATPSERVE ทุกคน ต่างมีแนวคิดว่าถ้าธุรกิจลูกค้าเติบโต เราก็จะเติบโตตามไปด้วย

เราจึงพยายาม ในการหาโอกาสจัดการบรรยายและสัมมนาอยู่บ่อยครั้ง ฟรีให้กับลูกค้าของเรา เพื่อที่ลูกค้าของเราจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

ตัวอย่างเนื้อหาบางช่วงของการบรรยาย

การบรรยายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น โดยคุณพลกฤต กรรมการผู้จัดการบริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด ผ่านซอฟแวร์การจัดการสอน Prezi โดยจำลองแนวการสอนแบบอาจารย์สอนอยู่หน้ากระดาน เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึก Interactive กับเนื้อหามากขึ้น

ตัวอย่างเอกสารการสอนแบบ Green screen เพื่อใช้ในการทำ Visual Effect