Banner-ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม

บริการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม

One Stop Service คุ้มครองนวัตกรรม พร้อมจัดทำข้อเสนอโครงการ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

ทำไมต้องเลือกใช้บริการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมกับ ATPSERVE?

เพราะเราคือ One stop service ที่ช่วยดูแลนวัตกรรมของคุณทั้งในด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ เป็นต้น และในด้านการผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รูปแบบต่าง ๆ สำหรับบริการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมนี้ ATPSERVE สามารถดูแลนวัตกรรมของคุณตั้งแต่การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมกับ สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นคู่ค้าภาครัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐในรูปแบบวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก ได้นานสูงสุด 8 ปี โดยบริการนี้ครอบคลุมไปถึง การจัดทำแบบคำขอขึ้นบัญชีนวัตกรรม พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ยื่นเข้าระบบ พร้อมติดตามสถานะ โดยมีที่ปรึกษาเป็นตัวกลางในการประสานงาน ซึ่งสามารถเลือกประชุมออนไลน์ 6 ครั้ง หรือออนไซต์ 2 ครั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม

บัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไร?

บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้นสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

icon1-01

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทยหรือภาคเอกชนไทย

icon2-01

เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายในการผลิตและจำหน่าย

icon3-01

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

ที่มา : http://www.innovation.go.th/guidelines/

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนนวัตกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงานจะเริ่มตั้นตั้งแต่เอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะอนุกรรมการ/ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

ที่มา : http://www.innovation.go.th/step/

5 สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เมื่อใช้บริการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมกับ ATPSERVE

Banner-Design

เป็น One Stop Service ดูแลทั้งด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ครบ จบ ที่เดียว

เตรียมข้อมูลนวัตกรรมครั้งเดียว ก็ยื่นได้ทั้งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรพร้อมแบบคำขขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม

มีที่ปรึกษาช่วยประสานงาน ติดตามสถานะ ตลอดกระบวนการ

สามารถนัดประชุมได้ทั้งแบบ Online หรือ Onsite โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ลดความกังวลและความไม่เข้าใจในเอกสารทางราชการและทางเทคนิค เพราะที่ปรึกษาจะประสานกับภาครัฐแทนคุณเอง

หากท่านมีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือข้อสงสัย สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หรือเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อเรา

เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เราเชี่ยวชาญ