ATPSERVE ได้ออกแบบกระบวนการให้บริการ ที่สามารถส่งมอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร/ เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (สำหรับคำขอไทย และคำขอที่มีสถานะปกติ) นับตั้งแต่ได้รับชำระเงินและได้ข้อมูลครบถ้วน

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีกรณีเร่งด่วน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานแบบเร่งด่วน ได้ตลอดเวลา