ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทำอย่างไร?

บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นโครงการของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและนักวิจัยไทย ช่วยยกระดับผลงานวิจัยของคนไทยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม