ร่างสิทธิบัตรเจ็ดวัน

15 DAYS PROJECT ส่งมอบร่างคำขอภายใน 15 วัน

ATPSERVE ได้ออกแบบ service design ให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ด้วยกระบวนการที่รวดเร็วอย่างมี “คุณภาพ” สามารถส่งรายงานผลการสืบค้นและร่างคำขอรับสิทธิบัตรถึงลูกค้าได้ภายใน 15 วันทำการ โดยจะจัดส่งรายงานผลการสืบค้นและร่างคำขอ 1st Draft ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากเราได้ข้อมูลงานประดิษฐ์ครบถ้วน

ระยะเวลาการให้บริการ

ไทม์ไลน์สิทธิบัตร