ร่างสิทธิบัตรเจ็ดวัน

7 DAYS PROJECT – ส่งมอบร่างคำขอภายใน 7 วัน

ATPSERVE ได้ออกแบบ service design ให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว สามารถส่งรายงานผลการสืบค้นและร่างคำขอรับสิทธิบัตรถึงลูกค้าได้ภายใน 7 วันทำการ โดยจะจัดส่งรายงานผลการสืบค้นและร่างคำขอ 1st Draft ให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากเราได้ข้อมูลงานประดิษฐ์ครบถ้วน

ระยะเวลาการให้บริการ