ทำอย่างไร เมื่อโดน “ละเมิด” เครื่องหมายการค้า

ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้า หรืออาจจะเข้าใจโดยทั่วไปๆว่า