ทั้งนี้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ไม่ควร นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ระบบ ตรวจสอบโลโก้ โดย ATPSERVE ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถทำการประเมินเบื้องต้นได้ว่า เครื่องหมายการค้า/ โลโก้ ที่ทำการคิดขึ้นมานั้นถูกต้องตามหลักการของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และมีโอกาสมากแค่ไหนในการได้รับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า (trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าและบริการ โดยลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ดี คือ ต้องไม่สื่อถึงสินค้าหรือบริการ, ต้องไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายก่อนหน้า และไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า

ประเมินผลลัพธ์พร้อมคำแนะนำ

โลโก้จดทะเบียนไม่ผ่าน

เมื่อลูกค้าทำการตอบคำถาม ตามที่ระบบได้สอบถามจนครบถ้วน ระบบจะทำการประเมินคะแนนและสรุปออกมาเป็นผลลัพธ์ พร้อมคำแนะนำเบื้องต้น ที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า มีโอกาสได้รับจดทะเบียนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ

ส่งต่อข้อมูลให้ที่ปรึกษาได้ทันที

หากโลโก้ของลูกค้า มีโอกาสรับจดทะเบียนต่ำ สามารถส่งต่อข้อมูลให้ที่ปรึกษาของ ATPSERVE ได้ทันที เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยให้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าได้รับการจดทะเบียน

หรือหากลูกค้ามีเครื่องหมายการค้าที่ดี และสามารถจดทะเบียนผ่านแล้ว ก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้ทางที่ปรึกษา ทำการสืบค้นและตรวจสอบความเหมือนคล้ายเบื้องต้นได้ทันที เพื่อดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อไป